HL Mando Corporation Poland Sp. z o.o.

HLMando to koreańska firma znajdująca się w światowej czołówce producentów części samochodowych, która z upływem czasu rozszerzała wachlarz swoich produktów: od systemów hamulcowych i układów sterowniczych, przez zawieszenia aż po systemy wspomagające.
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) informujemy, że Mando Corporation Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu(58-306), ul. Uczniowska 36, wpisana do KRS 0000388973, NIP 8862970143, REGON 021530799 posiada status dużego przedsiębiorcy , w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji ( UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. z późn. zm. ) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

zapraszamy również na www.hlmando.com